Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Allegro

Obsługiwane płatności
Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Postanowienia i warunki ogólne korzystania ze sklepu 

1. Sklep internetowy broszki24.pl prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Właścicielem Sklepu jest: Silueta Pyrzak Marta, ul. Cybernetyki 7c/45 02-677 Warszawa, NIP: 7962852460, adres email: kontakt@broszki24.pl

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

8. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego broszki24.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym broszki24.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

9. Do korzystania ze Sklepu Internetowego broszki24.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego broszki24.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

10. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego broszki24.pl zgodnie z jego przeznaczeniem. 

11. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego broszki24.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego broszki24.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego broszki24.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego broszki24.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. 

12. Właściciel sklepu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego broszki24.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego broszki24.pl z infrastrukturą techniczną Klienta. 

13. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego broszki24.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego broszki24.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.

§2

Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym broszki24.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię
i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego broszki24.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. 


2. Rejestracja w Sklepie Internetowym broszki24.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego broszki24.pl, są nieodpłatne. 

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym broszki24.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji Rejestracja w punkcie 1 oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkownika warunków Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

5. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji. Zawarcie Umowy bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków: prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego broszki24.pl poprzez podanie wymaganych danych oraz akceptacji Regulaminu.

W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie internetowym broszki24.pl a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu broszki24.pl (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).

Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia  przez Użytkownika jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie internetowym broszki24.pl.
Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

6. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług).

7. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

8. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego broszki24.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym broszki24.pl 

§ 3 

Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego broszki24.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego broszki24.pl:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Właściciel sklepu internetowego broszki24.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

4. Promocje w Sklepie Internetowym broszki24.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§4

Składanie zamówień w sklepie - zawarcie umowy

1. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie Internetowym broszki24.pl w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.

2. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.

3. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:
- adresu dostawy,
- sposobu dostawy,
- sposobu dokonania płatności za towar/usługę.
Zamówiony towar/usługa będzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.
Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie internetowym broszki24.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

4. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sklep przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację automatyczną o poprawnym przyjęciu zlecenia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

5. W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa, jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.

6. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Właściciel Sklepu Internetowego broszki24.pl może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Właściciel Sklepu Internetowego broszki24.pl będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Właściciel Sklepu Internetowego broszki24.pl będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

7. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Właściciela Sklepu Internetowego broszki24.pl), Właściciel Sklepu Internetowego broszki24.pl dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 6 regulaminu. 

8. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Właściciel Sklepu Internetowego broszki24.pl), Właściciel Sklepu Internetowego broszki24.pl może anulować zamówienie w całości. 

9. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 7-8 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Właściciel Sklepu Internetowego broszki24.pl zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 7 regulaminu. 

10. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Właściciel Sklepu Internetowego broszki24.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

11. Zamówienie nieopłacone zostanie anulowane automatycznie po upływie 5 dni od momentu złożenia zamówienia. 

§5

Płatności i wysyłka towaru

1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.

2.Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są odrębnie.

3. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

5. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. Koszt dostawy pokrywa kupujący realizując zamówienie przy wpłacie na konto.

6. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

7. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

8. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

9. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujących w formie elektronicznej - jako pliki w formacie pdf - na wskazany w złożonym zamówieniu adres poczty elektronicznej.

 

§6

Warunki reklamacji

1. Właściciel sklepu internetowego broszki24.pl jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Właściciela Sklepu Internetowego broszki24.pl .

2. Właściciel Sklepu Internetowego broszki24.pl  w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Właściciel Sklepu Internetowego broszki24.pl Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Właściciel Sklepu Internetowego broszki24.pl  i opisem reklamacji.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Właściciel Sklepu Internetowego broszki24.pl  niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Właściciel Sklepu Internetowego broszki24.pl  zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Właściciela Sklepu Internetowego broszki24.pl z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Właścicielowi Sklepu Internetowego broszki24.pl  za nabycie danego produktu.

6. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

§ 7

 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:

a) kontaktując się ze sklepem internetowym broszki24.pl;

b) samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego broszki24.pl.

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym empik.com w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się na stronie broszki24.pl pod linkiem:

5. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Właścicielowi Sklepu internetowego broszki24.pl produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Właściciel sklepu broszki24.pl zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 9 regulaminu.

 6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie. 

§ 8

Zwrot należności klientom

1. Właściciel Sklepu Internetowego broszki24.pl  dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Właściciel Sklepu Internetowego broszki24.pl  może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Właściciel Sklepu Internetowego broszki24.pl  dokona zwrotu pieniędzy na:

a) rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone: 
- z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej; 
- przy odbiorze u kuriera lub na poczcie

§ 9

Promocje

1. Na stronach Sklepu Internetowego broszki24.pl mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:

a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;

b) promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji;

2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia. 

3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego broszki24.pl, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej. 

4. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

§10

Ochrona prywatności (danych osobowych)

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

§11

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§12

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego broszki24.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

2. Właściciel Sklepu Internetowego broszki24.pl  dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego broszki24.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Właściciel Sklepu Internetowego broszki24.pl  nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego broszki24.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego broszki24.pl

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Właściciel Sklepu Internetowego broszki24.pl  nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 9 regulaminu. 

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).. 

6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego broszki24.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117). 

7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Właścicielowi Sklepu Internetowego broszki24.pl  statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym broszki24.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów. 

8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy broszki24.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego broszki24.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności. 

9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Właścicielem Sklepu Internetowego broszki24.pl rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby firmy. 

10. Właściciel Sklepu Internetowego broszki24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Właściciela Sklepu Internetowego broszki24.pl, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego broszki24.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl